ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು

PÀæ.¸ÀA. ¸Á®UÀ¼À «zsÀ UÀjµÀÖ ªÉÆvÀÛ (®PÀëUÀ¼À°è) «¢ü¸ÀĪÀ §rØzÀgÀ (±ÉÃ.)
1 PÉ.¹.¹. ¨É¼É ¸Á® 3 ±ÀÆ£Àå
2 PÉ.¹.¹. ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ 2 ±ÀÆ£Àå
3 PÉ.¹.¹. «ÄãÀÄUÁjPÉ 3 ±ÀÆ£Àå
4 ¥ÁåPïìUÀ¼À£ÀÄß §ºÀĸÉêÁ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£É (£À¨Áqïð DyðPÀ £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ) 200 ¤ªÀé¼À 1
¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ¸Á®
1 ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ – ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ 5 ±ÀÆ£Àå
2 ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ – ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ 5 ¤ªÀé¼À 4
3 ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ – ªÀÄ»¼Á/¥ÀÄgÀĵÀ 5-10 12
4 PÁAiÀÄPÀ AiÉÆÃd£É – ªÀÄ»¼Á/¥ÀÄgÀĵÀ 5 ¤ªÀé¼À ±ÀÆ£Àå
5 £ÉÃPÁjPÉ 5 ¤ªÀé¼À 3
6 ªÀÄzsÀåªÀiÁªÀ¢ü ¸Á®- vÉAUÀÄ, CrPÉ, ºÀt¨É, zÁ½A¨É, EvÁå¢. ¥ÁæeÉPïÖ ªÀgÀ¢ DzsÁjvÀ 3
7 a£ÁߨsÀgÀt ¸Á® 15 10.5
8 ªÉÃvÀ£ÁzsÁgÀ ¸Á® 5 14
9 UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt / Rjâ / ¤ªÉñÀ£À / ¥sÁèmï Rjâ ¸Á® < 10 10
> 10-40 11
10 ªÁtÂdå ¸ÀAQÃt𠤪ÀiÁðt / Rjâ / ¸ÀAWÀ / ªÀåQÛUÀ½UÉ 40 12.5
11 UÀȺÀ / ¤ªÉñÀ£À / ¥sÁèmïUÀ½UÉ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄoÁuÁ D¹ÛUÀ½UÉ CqÀªÀiÁ£À ¸Á® 40 12
12 £ËPÀgÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ½UÉ ¤UÀ¢ü ¸Á® ¨ÉÃrPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 13
13 ºÉƸÀ ªÁºÀ£À Rjâ ¸Á® 25 13
14 EnÖUÉ vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀPÉÌ 25 13
15 ¨ÁåAQ£À oÉêÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÉÃ.80 gÀµÀÄÖ NªÀgï qÁæ¥sïÖ ¸Á® oÉêÀt ªÉÄÃ¯É ¤ÃqÀĪÀ ¸Á®PÉÌ ±ÉÃ.2 gÀµÀÄÖ §rØ
16 ¹ÜgÁ¹Û ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É NªÀgïqÁæ¥sïÖ ¸Á® 25 13
* PÀȶ ¸Á® ¥ÀqÉzÀ gÉÊvÀjUÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C¥ÀWÁvÀ «ªÉÄ ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¹zÉ.