ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೃಷಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಕಾರ ಚಿ೦ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ಹಿರಿಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ “ಬೆ೦ಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿ.. ಬೆ೦ಗಳೂರು”. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 65 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಆರ್ ಬಿಐ / ನಬಾರ್ಡ್

ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ