ಸೇವೆಗಳು

«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉêÁzÀgÀUÀ¼ÀÄ
1 rªÀiÁåAqï qÁæ¥sïÖ / ¥Éà DqÀðgï / PÀ«ÄõÀ£ï SÁvÉ ªÀÄÆ®PÀ £ÀUÀzÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
C 1000/-UÀ¼ÀªÀgÉUÉ 20.00 40.00
D 1001/-jAzÀ 5000/- 30.00 50.00
E 5001/-jAzÀ 10000/- 40.00 60.00
F 10001/-jAzÀ 49999/- (¥Àæw ¸Á«gÀPÉÌ) 3.00 4.00
G 50000/- ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîàlÄÖ (¥Àæw ¸Á«gÀPÉÌ) PÀ¤µÀÖ 150/- 2.50
H PÁåµï PÉærmï ¸Á® «Äw ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ (¥Àæw ¸Á«gÀPÉÌ) PÀ¤µÀÖ 25 UÀjµÀÖ 1000 1.00

 

2 ªÀ¸ÀÆ°UÁV §gÀĪÀ r.r. ªÀÄvÀÄÛ ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ (©.¹.UÀ¼ÀÄ)
C 1000/-UÀ¼ÀªÀgÉUÉ 20.00
D 1001/-jAzÀ 5000/- 30.00
E 5001/-jAzÀ 10000/- 50.00
F 10001/-jAzÀ 100000/- (¥Àæw ¸Á«gÀPÉÌ) 5.00
G 100000/- ªÉÄîàlÄÖ (¥Àæw ¸Á«gÀPÉÌ) PÀ¤µÀÖ 500/- UÀjµÀ× «Äw 5000/- 4.00