ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಯಮಿತ
ನಂ.2, ಜಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಬ್ಯಾ೦ಕ್‌ ಅವರಣ, ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆ೦ಗಳೂರು-56೦೦18.

 ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ

PÀæ.¸ÀA. ±ÁSÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå
1 ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃj ±ÁSÉ 29505301
2 ªÀįÉèñÀégÀA 23343789
3 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ qÉÊj 25536205
4 AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ 23372324
5 ªÀvÀÆðgÀÄ 28538632
6 AiÀÄ®ºÀAPÀ 28460178
7 PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀA 25615663
8 ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î 28432418
9 D£ÉÃPÀ¯ï 27859226
10 ©qÀ¢ 27282339
11 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 27271277
12 ZÀ£ÀߥÀlÖt 27251252
13 zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ 27622008
14 zÉêÀ£ÀºÀ½î 27682234
15 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 27668378
16 ºÉƸÀPÉÆÃmÉ 27931234
17 PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ 27522429
18 ªÀiÁUÀr 27745226
19 £É®ªÀÄAUÀ® 27722128
20 vÁåªÀÄUÉÆAqÀÄè 27732143
21 zÉÆqÀبɼÀªÀAUÀ® 29501179
22 vÁªÀgÉPÀgÉ 7760525471
23 PÀÄzÀÆgÀÄ 9535406225
24 ºÁgÉÆúÀ½î 9845431111
25 vÀ®WÀlÖ¥ÀÄgÀ 9620062724
26 PÉÆÃrºÀ½î 9844678119
27 ªÀÄgÀ¼ÀªÁr 7259528649
28 PÉÆÃqÀA§½î 9980951114
29 PÀÄA§¼ÀUÉÆÃqÀÄ 9844404804
30 ¸ÉÆÃA¥ÀÄgÀ (zÁ§¸ï¥ÉÃmÉ) 9740521735