ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

h-photo

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

VPS_4320

ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಯ್ಯ ಎಂ.ಸಿ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

r-photo

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

VPS_4285

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಹೆಚ್.ಎನ್.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

VPS_4307

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

VPS_4283

ಶ್ರೀ ಚುಂಚೇಗೌಡ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

s-photo

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

k-director

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

VPS_4305

ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಬಸವರಾಜು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

VPS_4297

ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

VPS_4309

ಶ್ರೀ ಮಂಜು ವೈ.ಹೆಚ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

director1

ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮು ಕೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

VPS_4267

ಶ್ರೀ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಎಂ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

IMG-20210106-WA0001

ಶ್ರೀ ಸೊಣ್ಣೇಗೌಡ ಎನ್.ಎಂ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

IMG-20210107-WA0011

ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಸತೀಶ್‌ಗೌಡ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

IMG-20210107-WA0008

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್‌ದೇವ್ ಎಂ.ಡಿ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

VPS_4300

ಶ್ರೀ ಮೆಹಬೂಬ್ ಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

VPS_4293

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಆಂಜನಪ್ಪ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

jr

ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗರಗ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.

ಸ.ಸಂ.ಜ ಟಿ ನಿಬಂಧಕರು

director-v

ಡಾ.ವಾಣಿಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ

ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಮಿನಿ

VPS_4427

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮಿನಿ

md-photo

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಎಸ್. ನಾಯಕ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.

ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ