ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೂರವಾಣಿ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Áè PÉÃAzÀæ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPï ¤., 

ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-18.

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉëÃvÀæ/ vÁ®ÆèPÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå
1. ²æà r. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ¨ÉA.zÀQët vÁ®ÆèPÀÄ 9449832269
2. ²æà ¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄAiÀÄå JA.¹. £É®ªÀÄAUÀ® 9886779147
3. ²æà J¸ï.gÀ« PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ 9845094617
4. ²æà ºÉZï.J£ï.C±ÉÆÃPÀ ªÀiÁUÀr 9845747124
5. ²æà ¦.JA.£ÁUÀgÁdÄ ¨ÉA.¥ÀƪÀð 9113070158
6. ²æà ZÀÄAZÉÃUËqÀ zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ 9980705546
7 ²æà J£ï. ¸ÉÆtÚ¥Àà zÉêÀ£ÀºÀ½î 9845831789
8 ²æà PÉ.PÀȵÀÚªÀÄÆwð ºÉƸÀPÉÆÃmÉ 9611101763
9 ²æà zÉÆqÀا¸ÀªÀgÁdÄ ¨ÉA.GvÀÛgÀ 9663400999
10 ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ gÉrØ «.ºÉZï. D£ÉÃPÀ¯ï 9448508834
11 ²æà ªÀÄAdÄ ªÉÊ.ºÉZï. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 9886830837
12 ²æà dAiÀÄgÁªÀÄÄ PÉ. ZÀ£ÀߥÀlÖt 9845933333
13 ²æà ¨Á§ÄgÉrØ JA n.J.¦.¹.JA.J¸ï 9448042406
14 ²æà ¸ÉÆuÉÚÃUËqÀ J£ï.JA. ¥ÀlÖt ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ 9845204255
15 ²æà ©.«.¸ÀwñïUËqÀ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀPÉÆÃmÉ 9945598999
16 ²æà JA.r.«dAiÀiïzÉÃªï ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè. 9845076697
17 ²æà ªÉĺÀ§Æ¨ï J¸ï UÁæºÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ 9845528335
18 ²æà ©.f.DAd£À¥Àà E-EvÀgÉ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ 9880868756
19 ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀgÀUï ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À dAn ¤§AzsÀPÀgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÁæAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 9663966644
20 qÁ|| ªÁt²æà «±Àé£ÁxÀ C¥ÉPïì ¨ÁåAPï ¥Àæw¤¢ü 9880397999
21 ²æà ºÉZï.J¯ï.PÀȵÀÚ¥Àà ¸ÀPÁðgÀzÀ £Á«Ä¤ 9845819212
22 ²æêÀÄw «ÄãÁ J¸ï.£ÁAiÀÄPï ªÀÄÄRåPÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj 8073202184